Metronom

Skip To Content

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG

De volgende gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) regelen uw gebruik van de Website en de subdomeinen van de Website: METRONOMHEALTH.COM (hierna de “Website” genoemd). De Website wordt ter beschikking gesteld door METRONOM HEALTH, INC. (of “METRONOM HEALTH” of “MH” of “we” of “ons”).

Het is mogelijk dat we deze Gebruiksvoorwaarden van af en toe wijzigen, door deze wijzigingen op de Website te plaatsen en deze wijzigingen zullen van toepassing zijn bij elk verder gebruik van de Website. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U EN STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZOALS TOEGEPAST OP UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Datum inwerkingtreding 23 mei 2017

Eigendomsrechten

Tussen u en Metronom Health en met uitzondering van uw Ingediende materialen (zoals hieronder gedefinieerd) is Metronom Health als enige en exclusief eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en tot de Website, alle inhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle audio, foto's, afbeeldingen, illustraties, weergaven, tekeningen, webcasts, RSS-feeds, podcasts, andere diensten, grafische elementen, logo's, games, widgets, gadgets, applets of andere verspreidbare toepassingen, andere visuele elementen, video, copy en software), software, codes, data en andere materialen op de Website (samen de “Website-inhoud”), de look en uitstraling, het ontwerp en de organisatie van de Website en de samenstelling van de Website-inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrecht, handelsmerkrechten, octrooirechten en andere intellectuele eigendom en eigendomsrechten op de Website. Uw gebruik van de Website kent u geen eigendom of titel toe van, in of tot een of andere Website-inhoud of een ander deel van de Website.

Beperkte licentie

Overeenkomstig de algemene voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden worden beschreven, kent Metronom Health u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie toe voor toegang, bekijken, gebruik en weergave van de Website en de Website-inhoud op uw computer of andere online toestellen, op voorwaarde dat u onderhavige Gebruiksvoorwaarden nauwgezet respecteert. De Website en de Website-inhoud zijn enkel bedoeld voor uw persoonlijke, educatieve en niet-commerciële gebruik. Elk commercieel gebruik, verspreiding, publicatie of exploitatie van de Website of een of andere Website-inhoud is niet toegestaan, tenzij u voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van Metronom Health of de houder van de rechten ter zake.

Leden

Om bepaalde diensten of functies te kunnen gebruiken of om aan bepaalde activiteiten op de Website deel te nemen, kan het nodig zijn dat u een ledenaccount op de Website aanmaakt en/of bepaalde Persoonsinformatie meedeelt (zoals beschreven in het Privacybeleid). Informatieverzameling en gebruikersbeleid van Metronom Health met betrekking tot de gebruikersinformatie worden in de rubriek Privacybeleid beschreven.  Wanneer u uw ledenaccount aanmaakt, stemt u ermee in om enkel ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie mee te delen en aanvaardt u alle aansprakelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw ledenaccount. U mag uw ledenaccount niet verkopen, overdragen of toekennen of anderen toestemming geven om hem te gebruiken. Metronom Health behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving uw ledenaccount stop te zetten.

Gedragscode

Wanneer u de Website opent of gebruikt, evenals de Website-inhoud en de verschillende andere functies die op de Website ter beschikking staan, bevestigt u dat u, naast eventuele andere aanvullende algemene voorwaarden die mogelijk gepubliceerd worden of anderszins beschikbaar worden gemaakt met betrekking tot specifieke delen van de Website of functies op de Website, ermee akkoord gaat het volgende niet te doen:

Ingediende materialen

Rechten om inhoud op te volgen en te bewerken

Metronom Health behoudt zich het recht voor (maar heeft of neemt geen verplichting op zich) om alle informatie en materialen die gepost of anderszins op de Website worden geplaatst, op te volgen en te bewerken. Metronom Health is niet verantwoordelijk voor dergelijke materialen en we bieden ook geen garanties over de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid of geldigheid van de geposte communicatie. Elke actie die u onderneemt of niet onderneemt op basis van informatie die op de Website wordt geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische actie, investeringen, handel, tewerkstelling of andere beslissingen, onderneemt u op eigen risico.

Metronom Health behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie bekend te maken indien dit nodig is om een wet, voorschrift of een verzoek van de overheid te respecteren, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren om te plaatsen of te verwijderen, als deze, naar goeddunken van Metronom Health verwerpelijk zijn of een overtreding vormen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, beleidsregels van Metronom Health of toepasselijke wetten. Metronom Health kan ook beperkingen opleggen op bepaalde functies of uw toegang tot een deel of de volledige Website beperken, zonder kennisgeving of gevolg, indien Metronom Health van mening is dat u onderhavige Gebruiksvoorwaarden of een toepasselijke wet overtreedt, of om welke andere reden dan ook, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Metronom Health en zijn aangesloten bedrijven en directeuren, managers, werknemers en consultants te verdedigen, te vergoeden en schadeloos te stellen tegen en voor alle eventuele claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatskosten die op welke manier kunnen voortvloeien uit (i) uw gebruik van de Website of de Website-inhoud, (ii) uw Ingediende materialen, geheel of gedeeltelijk of (iii) uw inbreuk op of overtreding van de wet of onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Metronom Health behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle over een zaak op zich te nemen, die anders onderworpen zou zijn aan schadevergoeding door u, en in dergelijke geval stemt u ermee in uw volledige medewerking te verlenen tot dergelijke verdediging.

Koppelen naar de Website

U stemt ermee in dat u, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Metronom Health: (a) als u een koppeling van een andere website naar de Website plaatst, deze koppeling in een nieuw browservenster zal geopend worden; (b) geen toestemming hebt om een rechtstreekse koppeling te maken naar een afbeelding die op de Website gehost wordt, bijvoorbeeld het gebruik van een "in-line" koppelingsmethode, waardoor de door ons gehoste afbeelding wordt weergegeven op een andere Website; en (c) u geen koppeling van een andere Website mag maken naar de Website op een manier waardoor de Website of een pagina van de Website verkeerdelijk wordt voorgesteld, omringd door of verward met inhoud, materialen of merkstrategie van derde partijen. Het posten of maken van een koppeling naar de Website houdt in dat u de hier beschreven beperkingen hebt gelezen en dat u ermee instemt om deze voorwaarden te respecteren. Metronom Health kan naar eigen goeddunken aandringen om een koppeling naar de Website te verwijderen en Metronom Health kan uw recht om naar de Website te koppelen vanuit een andere Website op elk moment intrekken nadat u een schriftelijke kennisgeving werd toegestuurd.

Websites van derden

U kunt mogelijk koppelingen volgen van de Website naar websites van derden en websites van derden kunnen een koppeling maken naar de Website (“Gekoppelde sites”). Metronom Health is in geen geval aansprakelijk voor informatie, inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen op Gekoppelde sites, en deze koppelingen naar Gekoppelde sites houden niet noodzakelijk een bekrachtiging, goedkeuring of sponsoring van deze websites in door Metronom Health. Indien u beslist om te vertrouwen op een Gekoppelde site, doet u op eigen risico en neemt u alle verantwoordelijkheid en gevolgen van deze beslissing op u.

Privacy

Persoonsinformatie die u ons bezorgt, is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat af en toe wordt aangepast.

Medische informatie

De informatie op deze Website is niet bedoeld als of wordt niet verondersteld een vervanging te zijn voor professioneel medisch advies en is niet bedoeld om door patiënten gebruikt te worden voor de diagnose of behandeling van een medische aandoening of ziekte. Deze dienst wordt louter voorgesteld met het oog op de verspreiding van informatie omtrent gezondheid. Ze is niet bedoeld als en mag niet beschouwd worden als het aanbieden of het praktiseren van medisch, verpleegkundig of professioneel gezondheidsadvies of -diensten in welk rechtsgebied dan ook. U dient steeds het advies in te winnen van uw arts of een andere gediplomeerde zorgverlener voordat u een behandeling start of afbreekt of indien u vragen hebt met betrekking tot een medische aandoening.

Geen garanties / Beperkte aansprakelijkheid

METRONOM HEALTH zal redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op deze Website te vermelden, maar biedt geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid ervan. U stemt ermee in dat toegang tot en gebruik van deze Website en de inhoud ervan op eigen risico verloopt. Bijgevolg zijn METRONOM HEALTH EN ZIJN AANGESLOTEN BEDRIJVEN, met inbegrip van en niet beperkt tot HUN respectievelijke directeurs, managers, leidinggevenden, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en consultants niet aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen, onjuiste informatie of voor de resultaten die tot stand komen door het gebruik van deze Website. Alle informatie op deze Website of een ander aspect van deze Website of inhoud die op deze Website of die via deze Website wordt bekeken voor welke doeleinden dan ook, wordt "IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDT" en "VOLGENS BESCHIKBAARHEID" aangeboden, zonder garanties rond volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, geschiktheid en zonder waarborg van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met inbegrip van maar niet beperkt tot waarborgen van prestatie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een welbepaald doel, titel, en niet-inbreuk, tenzij en voor zover deze verklaringen en waarborgen wettelijk gezien niet kunnen uitgesloten worden. METRONOM HEALTH, zijn verbonden allianties, aangesloten bedrijven, vertegenwoordigers, werknemers of consultants kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover u of iemand anders voor beslissingen die worden genomen of handelingen die worden gesteld door te vertrouwen op de informatie op deze Website of voor rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, bijzondere, voorbeeld-, gevolg- of andere schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor onderbreking van zakelijke activiteit, verlies van gebruik, data of winsten), zelfs indien wordt gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade en ongeacht de vorm van een handeling die voortvloeit uit of te maken heeft met deze Website, inhoud op de Website of die via de Website wordt geopend, of kopieën, weergaven of ander gebruik van de Website. Bepaalde koppelingen op deze Website kunnen doorverwijzen naar andere websites die beheerd worden door derden, die al dan niet binnen een kader op de Website kunnen weergegeven worden. METRONOM HEALTH heeft de inhoud van deze websites van derden niet gecontroleerd en biedt geen bekrachtiging, garantie, promotie of aanbeveling van diensten of producten aan die via deze websites kunnen aangeboden of bekeken worden of welke persoon of entiteit dan ook die deze mogelijk aanbiedt. METRONOM HEALTH heeft geen reclameboodschappen gepubliceerd of laten publiceren, die op dergelijke websites van derden kunnen verschijnen.

Auteursrecht en handelsmerken

U mag de inhoud van deze Website niet verspreiden, wijzigen, doorsturen, opnieuw gebruiken, reposten of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio of video, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metronom Health. U dient ervan uit te gaan dat alles wat u op deze Website ziet of leest, beschermd is door auteursrecht, tenzij anders vermeld, en dus niet mag gebruikt worden, tenzij zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden of in de teksten op de Website, zonder schriftelijke toestemming van Metronom Health. Metronom Health biedt geen garanties of verklaringen dat uw gebruik van materiaal dat op de Website beschikbaar is, geen inbreuk vormt op de rechten van derden die niet in eigendom zijn van of aangesloten zijn bij Metronom Health.

De reproductie van materiaal op deze Website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metronom Health. Er wordt echter wel toestemming gegeven om kopieën te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de gereproduceerde pagina's volledig worden gereproduceerd, met inbegrip van alle kennisgevingen rond auteursrecht en eigendomsrechten, op generlei wijze worden gewijzigd of aangepast en erkenning wordt verstrekt aan Metronom Health.

De bescherming van het auteursrecht geldt voor al het materiaal op deze Website (met inbegrip van alle software, html-code, Java-applets, Active X-controles en andere codes). Tenzij zoals hierboven uitdrukkelijk anders vermeld, mag u geen materiaal op deze Website kopiëren, verspreiden, doorsturen, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, wijzigen, herschrijven, er creatieve werken van afleiden, reverse engineeren, herverdelen, doorsturen of verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metronom Health.

Handelsmerken, handelsnamen, logo's en dienstmerken (samen “Handelsmerken”), die op deze Website staan, zijn geregistreerde en ongeregistreerde Handelsmerken van Metronom Health en anderen. U moet ervan uitgaan dat alle handelsmerken, logo's, ontwerpen, slagzinnen en handelstekenen die op deze Website staan, ongeacht of ze vetgedrukt, schuingedrukt of voorzien van het handelsmerksymbool worden weergegeven, zijn eigendom van Metronom Health of zijn aangesloten bedrijven, of worden onder licentie gebruikt. Alle andere Handelsmerken die geen eigendom zijn van Metronom Health, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.  Deze Website kan ook referentieoctrooien, bedrijfseigen informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Metronom Health en/of andere partijen bevatten. Er wordt geen licentie op, rechten in dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Metronom Health aan u toegekend of verleend. Bijgevolg kan niets op deze Website op welke manier dan ook een licentie toekennen voor het gebruik van een Handelsmerk dat op deze Website verschijnt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Metronom Health of de respectievelijke eigenaar van het Handelsmerk. Uw gebruik van een Handelsmerk op deze Website of ander materiaal op deze Website, tenzij zoals uitdrukkelijk toegestaan in onderhavige Gebruiksvoorwaarden, is strikt verboden.

Beëindiging

Metronom Health kan de volledige Website of welk element dan ook ervan te allen tijde beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. Metronom Health kan uw toegang tot de Website, tot welke Website-inhoud dan ook en/of zijn diensten beperken, opschorten of beëindigen, indien wij van mening zijn dat u een inbreuk pleegt op onderhavige Gebruiksvoorwaarden of een toepasselijke wet, of om welke andere reden dan ook, zonder kennisgeving of gevolg. Metronom Health handhaaft een beleid dat in bepaalde omstandigheden voorziet in de beëindiging van het gebruik van privileges op de Website voor gebruikers die een inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten.

Bereik van de verstrekte informatie

De Website bevat informatie over producten die in een welbepaald land of een welbepaalde regio van de wereld al dan niet beschikbaar zijn, beschikbaar kunnen zijn onder verschillende handelsnamen in verschillende landen en, indien van toepassing, goedgekeurd of vrijgegeven kunnen zijn door een regelgevende overheidsinstantie voor verkoop of gebruik met verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen. Hoewel de informatie op deze Website voor anderen toegankelijk is, is deze uitsluitend bestemd voor inwoners van de VS.

Toepasselijke wet / Geschillen

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen u en Metronom Health worden geregeld door de wetten van de Verenigde Staten en de staat Californië, ongeacht de bepalingen van wettelijke onverenigbaarheden. U stemt ermee in dat elk geding dat uit de Gebruiksvoorwaarden kan voortvloeien, zal worden voorgebracht en gehoord in de aangewezen rechtbank in de staat Californië. U stemt ermee in u te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de staat Californië. Het nalaten door Metronom Health om een recht of een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen houdt geen afstand van dergelijke recht of dergelijke bepaling in.

Deelbaarheid

Indien een bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar zou blijken te zijn, dan zal deze bepaling deelbaar zijn, zonder dat de uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen in onderhavige Gebruiksvoorwaarden wordt aangetast.

Alarm

U verlaat nu de website van Metronom Health, Inc. en voert een website van derden in waarover Metronom Health, Inc. geen controle heeft. Noch Metronom Health, Inc. noch haar dochterondernemingen of filialen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die hyperlinks zijn van deze pagina of een hyperlink die op een hyperlink-website staat, of garanderen of onderschrijven de informatie, aanbevelingen, producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Voortzetten Annuleer